[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนายินดีต้อนรับทุกท่านครับ
เมนูหลัก
เมนูทั่วไป
ข้อมูลการดำเนินงาน
Okvee Bootstrap sidebar menu
ลิ้งเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ
Social Network
QR Code Line
อบต.ตะโละแมะนา
  
รายการ download ทั้งหมด    
  ค้นหาตามคำ่      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
ที่
หัวข้อ download
หมวด
size
ไฟล์แนบ
1 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดปัตตานี หลักเกณฑ์และเงื่อนไขวินัย
( ลงวันที่ : 13/มิ.ย./2567 || อ่าน : 110 )  
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น 1.85 MBs
2 พรบ.สภาาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่เมติมถึงฉบับที่ ๗
( ลงวันที่ : 8/มี.ค./2565 || อ่าน : 1205 )  
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น 365.26 KBs
3 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ_พ.ศ.2560
( ลงวันที่ : 8/มี.ค./2565 || อ่าน : 1058 )  
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น 286.74 KBs
4 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.2542
( ลงวันที่ : 8/มี.ค./2565 || อ่าน : 1050 )  
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น 0 Bytes
5 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ_พ.ศ.2540
( ลงวันที่ : 8/มี.ค./2565 || อ่าน : 1102 )  
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น 138.33 KBs
6 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร_พ.ศ.-2522และที่แก้ไขเพิ่มเติม
( ลงวันที่ : 8/มี.ค./2565 || อ่าน : 1043 )  
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น 379.75 KBs
7 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่_พ.ศ.2539
( ลงวันที่ : 8/มี.ค./2565 || อ่าน : 988 )  
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น 74.44 KBs
8 พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคล_พ.ศ.2542
( ลงวันที่ : 8/มี.ค./2565 || อ่าน : 1004 )  
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น 158.61 KBs
9 พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.2560
( ลงวันที่ : 8/มี.ค./2565 || อ่าน : 949 )  
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น 247.7 KBs
10 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง_พ.ศ.2539
( ลงวันที่ : 8/มี.ค./2565 || อ่าน : 956 )  
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น 166.9 KBs
11 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ_พ.ศ.2544
( ลงวันที่ : 8/มี.ค./2565 || อ่าน : 944 )  
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น 91.46 KBs
12 คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม ของกองกฎหมายและระเรียบท้องถิ่น
( ลงวันที่ : 6/ส.ค./2563 || อ่าน : 1389 )  
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น 173.7 KBs
13 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉ.2) พ.ศ.2562
( ลงวันที่ : 6/ส.ค./2563 || อ่าน : 1243 )  
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น 141.36 KBs
14 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
( ลงวันที่ : 6/ส.ค./2563 || อ่าน : 1322 )  
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น 295.97 KBs
15 พรบ.ความรับผิดทางละเมดของ จนท. พ.ศ.2539
( ลงวันที่ : 24/มิ.ย./2563 || อ่าน : 1374 )  
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น 1.49 MBs
16 พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475
( ลงวันที่ : 24/มิ.ย./2563 || อ่าน : 1331 )  
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น 5.56 MBs
17 พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
( ลงวันที่ : 24/มิ.ย./2563 || อ่าน : 1395 )  
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น 8.17 MBs
18 พรบ.โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535
( ลงวันที่ : 24/มิ.ย./2563 || อ่าน : 1305 )  
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น 2.67 MBs
19 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540
( ลงวันที่ : 24/มิ.ย./2563 || อ่าน : 1281 )  
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น 4.93 MBs


กำลังแสดงหน้าที่ 1/19 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>